Stefanie Condes juwelendesign

Verkoopvoorwaarden Stefanie Condes

Artikel 1. Ondernemingsgegevens van de verkoper

Deze verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van en indien van toepassing, deze Website of Webshop (hieronder gedefinieerd) wordt uitgebaat door:

Stefanie Condes

Armand Reusensplein 5

2930 Brasschaat

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.298.473

BTW BE0889.298.473

Hierna genoemd ‘Stefanie Condes

E-mailadres: info@stefaniecondes.be

Website: www.stefaniecondes.be (hierna de “Website”)

Webshop: : www.stefaniecondes.be/webshop

(hierna de “Webshop”)

Telefoonnummer: 0032 (0)3 651 51 10

Bankgegevens: KBC: BE85 7330 3245 3806  BIC KREDBEBB

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de volgende verkopen en diensten:

– op de verkopen en diensten aangevraagd in de winkel SeC gelegen te Armand Reusensplein 5 – 2930 Brasschaat – België;

– op de verkopen en diensten aangevraagd via de Website (zonder een geïncorporeerd betaalsysteem); en

– op de verkopen en diensten aangevraagd via de Webshop.

Stefanie Condes verkoopt juwelen, zowel door derden gemaakt, als van eigen makelij, al dan niet vervaardigd overeenkomstig de specifieke wensen van de klanten. Daarnaast voorziet zij ook in herstelwerken/aanpassingswerken aan juwelen van klanten. Op de Website worden enkel de eigen ontwerpen van Stefanie Condes aangeboden. In de fysieke winkel en Webshop kunnen ook ontwerpen van andere ontwerpers teruggevonden worden.

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die door een klant (hierna de ‘Klant’), via de fysieke winkel, de Website of Webshop, geplaatst wordt bij Stefanie Condes, en dit van zodra hij of zij deze Voorwaarden heeft aanvaard. Iedere aanvaarding van deze Voorwaarden is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Afhankelijk van de bestelmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

De eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen Stefanie Condes en de Klant.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, en er tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan primeren in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Stefanie Condes en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Stefanie Condes behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 5 december 2023.

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat ook voor het bestelproces, deze Voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van deze Voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren. 

Daar waar de Website of Webshop doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn de alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing.

 

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Hoe bestelt u een product of dienst online? (naast optie tot gewone bestelling in de winkel)  

Via de Website:

 1. Neem een kijkje op de Website en klik op het relevante juweel om meer informatie over dat product te bekomen of om een grotere foto te zien;
 2. Druk op de knop “Stel een vraag over dit product”;
 3. Vul het formulier in;
 4. Stefanie Condes zal met u per e-mail verder communiceren.

 

U kunt Stefanie Condes ook rechtstreeks per e-mail contacteren.

Via de Webshop:

 1. Neem een kijkje op de Webshop en klik op het relevante juweel om meer informatie over dat product te bekomen of om een grotere foto te zien;
 2. U kan het gewenste product bestellen door het proces via de bestelknop in de juwelenfiche te doorlopen tot u een bevestigingsmaill in uw inbox ontvangt. Check zeker ook uw spamfilter en voeg info@stefaniecondes.be toe aan uw contactpersonen als veilige afzender.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en Stefanie Condes wordt gesloten op moment dat Stefanie Condes de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingse-mail).

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

Stefanie Condes kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan Stefanie Condes een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als Stefanie Condes bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Klant die producten aankoopt bij Stefanie Condes is dus in principe de eindconsument. De producten mogen alsdan op geen enkele wijze doorverkocht worden. Stefanie Condes behoudt zich aldus steeds het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar haar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers of distributeurs.

In geval Stefanie Condes de bestelling ingevolge voorgaande redenen (excl. overmachtssituaties in hoofde van Stefanie Condes) dient te weigeren, zullen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. In geen geval zal Stefanie Condes enige andere schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

Artikel 4. Product en dienstverlening

Weergave

Stefanie Condes streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke beschrijving en desgevallend een foto aan te bieden. De kleuren van de producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte of wanneer de foto’s door verschillende fotografen gemaakt zijn. Ook de afmetingen kunnen verschillen.

Stefanie Condes streeft er tevens naar om de informatie op de Website, Webshop en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door Stefanie Condes worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. Stefanie Condes kan op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve Stefanie Condes alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Beschikbaarheid

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door Stefanie Condes. Stefanie Condes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voorkomen uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een product bijvoorbeeld omdat het niet meer leverbaar is door haar leverancier. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. Stefanie Condes behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten.

Juwelen op maat

Stefanie Condes verkoopt ook producten die op maat worden gemaakt.

Het is belangrijk dat u al uw wensen gaat communiceren alvorens Stefanie Condes aan het maatwerk begint. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie.

Stefanie Condes verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren.

Stefanie Condes kan daarbij ook materialen, zoals maar niet beperkt tot edelstenen, parels, goud, diamanten, halfedelstenen van de Klant gaan verwerken. 

Eigendomsvoorbehoud

In ieder geval behoudt Stefanie Condes zich het eigendomsrecht voor op de verkochte producten tot wanneer zij volledig betaald zijn.

Herstellingswerken

Bij Stefanie Condes kunt u ook terecht voor herstellingswerken aan uw juwelen.

Het is belangrijk dat u al uw wensen gaat communiceren alvorens Stefanie Condes aan de herstellingswerken begint. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie.

Stefanie Condes verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren.

Cadeaubonnen

Ook cadeaubonnen kunnen worden aangekocht bij Stefanie Condes. Stefanie Condes kan steeds de originele cadeaubon opvragen bij de gebruiker dus de cadeaubon dient (incl. de code) zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze code dient bij bestelling doorgegeven te worden.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt de gebruiker op de cadeaubonnen zelf/of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Indien Stefanie Condes overgaat tot restitutie van (een deel van) de betaalde bedragen, zal het deel van de prijs dat middels een cadeaubon werd betaald, terugbetaald worden door uitgifte van een nieuwe cadeaubon.

Per bestelling kan de Klant een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen gebruiken.

 

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Verzendingskosten of eventuele reservatie- of administratiekosten of verzekeringskosten worden apart vermeld alvorens u finaal de bestelling bevestigt. Ook eventuele douanekosten vallen de Klant ten laste.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen op de Website/Webshop zijn evenwel louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De afbeeldingen en de productinformatie dient aldus steeds samen bekeken te worden.

De prijs van de producten kan af en toe veranderen, zoals ook het zilver en goud vaak in waarde daalt of stijgt. De prijs die door de Klant moet betaald worden, is deze van het op het moment van de plaatsing van de bestelling.

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten, periodes en voor zover de producten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

 

Artikel 6. Betaling

Voor bestellingen van producten die niet onmiddellijk in de fysieke winkel van Stefanie Condes betaald en geleverd worden of niet in de Webshop worden gekocht, geldt steeds dat een voorschot van 30% moet worden betaald en dit uiterlijk binnen de zeven (7) dagen. Dit geldt dus onder meer voor maatwerk, bij bestelling van een juweel dat niet voorradig is uit de collectie, bij bestelling voor een juweel van een andere ontwerper dat een andere ringmaat of lengte heeft, voor herstellingswerken. Zonder betaling van het gevraagde voorschot (indien van toepassing) gaat Stefanie Condes in ieder geval niet aan de slag.

Het voorschot en andere betalingen kunnen als volgt gebeuren:

 • Voor bestellingen in de winkel: in contanten, bancontact of visa/masterkaart, Mobile Pay, per overschrijving of met een Stefanie Condes cadeaubon;
 • voor bestellingen via de Website via overschrijving of met een Stefanie Condes cadeaubon;
 • voor bestellingen via de Webshop: betaling in de winkel met baar geld, bancontact of een Stefanie Condes cadeaubon.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Stefanie Condes niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling.

De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

(Het overige deel van) de prijs dient steeds voldaan te zijn alvorens Stefanie Condes het product zal meegeven met de Klant of het zal worden opgestuurd. Het saldo dient eveneens betaald te worden binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht van Stefanie Condes stellende dat het juweel voorradig/afgewerkt is.

Bij een laattijdige betaling zullen nalatigheidsintresten aangerekend worden overeenkomstig de wettelijke interestvoet.

Ten aanzien van consumenten geldt: In geval de Klant een factuur niet heeft voldaan op de vervaldatum, zal de Klant eerst een kosteloze ingebrekestelling krijgen die de vorm aanneemt van een eerste herinnering. Na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending per post van de herinnering aan de Klant, dan wel de dag na elektronische verzending van deze herinnering, is Stefanie Condes gerechtigd op een nalatigheidsintrest aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit op de nog openstaande bedragen. De verwijlinterest wordt alsdan berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de Klant wordt verzonden. Bovendien heeft Stefanie Condes recht op een forfaitaire vergoeding: a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

Artikel 7. Levering

Alle producten worden opgehaald of worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België of Nederland.

Bestellingen onder de € 500,- worden verstuurd met bpost. Bestellingen boven de € 500,- worden verzekerd internationaal verstuurd met INTEX BELGIUM.

De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld, zal Stefanie Condes de producten die niet op maat worden gemaakt, indien op stock én in geval van ontvangst van de prijs en alle taksen en kosten, in principe binnen de vijf à zes (5 à 6) werkdagen (zaterdagen en zondagen uitgesloten) naar de Klant versturen. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Stefanie Condes het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal Stefanie Condes de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien Stefanie Condes niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en Stefanie Condes zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen (behoudens desgevallend overmacht). Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden.

In geval van maatwerk of wanneer de producten niet op stock zijn dan wel het gaat om herstellingswerken, zal Stefanie Condes de Klant mooi op de hoogte houden van het verloop van het maatwerk en/of zal de Klant geïnformeerd worden over een vermoedelijke aflevertermijn. Doorgaans is dit 7 à 8 weken, maar de levertijd kan wat schommelen naargelang de drukte, de beschikbaarheid van de materialen, leveringen door toeleveranciers, verlofperiodes als dan niet van externe medewerkers enz.

In ieder geval: in geval van een bestelling van een juweel op maat / unicaten of ontwerpen die niet uit de vaste collectie komen, zal de aflevertermijn minstens 3 maanden betreffen. Bovendien komt bij de prijs van het juweel alsdan ook een administratieve kost van 250 euro incl. btw.

Stefanie Condes zal de Klant ook informeren wanneer zij het juweel desgevallend aan de koerierdienst gaat afleveren.

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. Stefanie Condes is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden.

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen.

Tenzij de Klant diens eigen koerierdienst gebruikt of het product zelf komt ophalen, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant over op het moment van levering.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen Stefanie Condes en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant in principe het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel Stefanie Condes steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

 • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
 • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
 • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
 • de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.

 

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant Stefanie Condes op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Armand Reusensplein 5, 2930 Brasschaat of via e-mail info@stefaniecondes.be, waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. Stefanie Condes zal de kosten hiervan meegeven indien de producten niet met gewone post kunnen worden teruggezonden.

Stefanie Condes zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop Stefanie Condes wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Stefanie Condes verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Stefanie Condes zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Stefanie Condes aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stefanie Condes heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd met eventuele accessoires. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

Stefanie Condes mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een sieraad op maat, een gegraveerd product etc.);

2° de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

3° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Stefanie Condes de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Indien Stefanie Condes de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zullen de producten desgevallend op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden.

 

Artikel 9. Klachten en Garantieregeling

Stefanie Condes doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten of diensten.

Na ontvangst van de bestelling dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde juwelen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de drie (3) kalenderdagen schriftelijk melden via info@stefaniecondes.be of via een aangetekend schrijven.

In principe geldt dat producten nooit zonder geldige reden en fout in hoofde van Stefanie Condes geruild of terugbetaald kunnen/zullen worden.

Indien het een fout betreft van de Klant (vb. verkeerde ringmaat/lengte/schrijffout/verkeerd reinigingsproduct…) en het juweel moet hiervoor een herstelling of aanpassing ondergaan, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

Dit gebrek moet uiterlijk binnen de twee (2) maanden na ontdekking ervan gemeld worden via info@stefaniecondes.be of via een aangetekend schrijven en de Klant moet het product binnen de zeven (7) kalenderdagen daarna op zijn kosten terugsturen, zo niet vervalt het garantierecht. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is.

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Wanneer de klacht gegrond blijkt, zal de kost van het terugsturen terugbetaald worden.

Gelieve gedurende de garantietermijn de originele verpakking te bewaren, alsook de bijhorende accessoires en documentatie. Gelieve bij het pakket ook het orderbewijs te voegen.

In geval van een gegronde klacht, zal de Klant, voor zover mogelijk dan wel redelijk, recht hebben op verdere herstelwerken, een herstel of vervanging van het product (naargelang de situatie).

Enkel wanneer dit niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn, kan een prijsvermindering dan wel een verbreking van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs en betaalde kosten bekomen worden. Stefanie Condes verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Stefanie Condes zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Stefanie Condes aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Indien de Klant derde partijen zou contacteren voor herstel, gebeurt dit op het eigen risico en op eigen kosten van de Klant en zal de wettelijke garantie vervallen.

De garantie gegeven door Stefanie Condes gaat niet verder dan de wettelijke garantie en is in ieder geval nooit van toepassing op gebreken en de klacht is nooit gegrond ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, natuurelementen, brand of toeval, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, normale slijtage (krassen of verkleuring etc.), diefstal, vandalisme.

De duurzaamheid van een juweel is ook deels persoonsafhankelijk (bv. afhankelijk van de zuurtegraad van de huid). Indien de Klant vragen heeft over het onderhoud van uw juweel kan de Klant Stefanie Condes steeds contacteren.  

Indien Stefanie Condes weigert om in te stemmen met het verzoek van de Klant, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zal het product op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden.

Indien daarnaast nog commerciële garanties zouden gelden, al dan niet overeenkomstig de richtlijnen van de eigen leveranciers van Stefanie Condes, zal de Klant hiervan op de hoogte gesteld worden.

Het indienen van een klacht heeft in principe geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant.

 

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De Klant geeft Stefanie Condes de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant moet aanvaarden alvorens Stefanie Condes persoonsgegevens over te maken.

 

Artikel 11. Gebruik van cookies

Deze Website/ Webshop maakt gebruikt van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website of Webshop kan worden geconsulteerd.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website/Webshop alsook met betrekking tot de producten zelf aan Stefanie Condes of, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan eigendomsrechten op afbeeldingen, foto’s, logo’s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, recepten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Stefanie Condes behoudt zich het recht voor foto’s te nemen van de ontworpen of aangepaste juwelen en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina.

 

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en Stefanie Condes, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze Voorwaarden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Alle elementen die, buiten de wil van Stefanie Condes dan wel de Klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Stefanie Condes dan wel de Klant, de uitvoering van diens verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van mevrouw Stefanie Condes, elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, foutieve leveringen door leveranciers, onvoorziene breuk van stenen bij een niet-foutieve behandeling, brand, oorlog, (overheidsbeslissingen met betrekking tot) besmettelijke ziekten/epidemieën zullen beschouwd worden als overmacht. Stefanie Condes dan wel de Klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft Stefanie Condes dan wel daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Noteer dat in het algemeen een uitstel/afgelasting van een feest (bv. door COVID-19) of in het algemeen het wegvallen van de reden waarvoor de juwelen zouden gebruikt worden, niet als overmacht in hoofde van de Klant zal worden aanschouwd.

De aansprakelijkheid van Stefanie Condes is in principe beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeringen van Stefanie Condes wordt vergoed, met inbegrip van het eigen risico dat Stefanie Condes desgevallend draagt.

Komen de aansprakelijkheidsverzekeringen van Stefanie Condes niet tussen, dan is de aansprakelijkheid van Stefanie Condes in ieder geval beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Stefanie Condes in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Stefanie Condes sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde.

 

Artikel 16. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

 

Artikel 17. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stefanie Condes.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Stefanie Condes gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Stefanie Condes haar vestigingsadres heeft, die exclusief bevoegd zijn.

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Stefanie Condes naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Artikel 19. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of in het algemeen heeft, kan de Klant Stefanie Condes steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Stefanie Condes zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.

 

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

Stefanie Condes

Armand Reusensplein 5

2930 Brasschaat

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.298.473

BTW BE0889.298.473

E-mailadres: info@stefaniecondes.be

Website: www.stefaniecondes.be

Webshop: www.stefaniecondes.be/webshop

Telefoonnummer: 0032 (0)3 651 51 10

Bankgegevens: BC: BE85 7330 3245 3806  BIC KREDBEBB

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op /Afgehaald op ………………………………………………/……………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………….

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.